ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره لایلاف‏ ۱ الی ۵

سوره لایلاف‏ مکّى پنج آیه حجازى و چهار آیه از نظر دیگرانست. اختلاف آن: مِنْ جُوعٍ‏ یک آیه حجازى. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که هر کس آن را قرائت کند خداوند باو عطا فرماید بعدد هر کس که طواف کعبه نموده و معتکف بآن باشد ده حسنه و عیاشى باسناد خودش …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره لایلاف‏ ۱ الی ۵