مراتب فقر کشف الاسرار و عده الأبرار

گفته‏ اند که فقر بر سه رتبت است: اوّل حاجت، دوم فقر، سوّم مسکنت. خداوند حاجت سر بدنیا فرو آورد تا دنیا سدّ فقر وى کند، و خداوند فقر دل بدنیا ندهد امّا بعقبى گراید و با نعیم بهشت بیاساید و خداوند مسکنت جز مولى نخواهد، نه ناز خواهد نه نعمت بلکه راز ولى نعمت. …
ادامه ی نوشته مراتب فقر کشف الاسرار و عده الأبرار