مراتب کمال انسان‏ ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

تحقیق مراتب کمال انسان‏ بدان که انسان قبل از هبوط آدم (ع) در عالم صغیر و برانگیختن رسول باطنى کافر محض بوده که نه مبداى مى ‏شناخته و نه معادى و بعد از برانگیختن رسول باطنى، اقرار فطرى او ظاهر مى‏شود و در مى‏یابد که مبدئى بر او مسلّط است در حالى که پیش از …
ادامه ی نوشته مراتب کمال انسان‏ ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»