دیدار حضرت ابراهیم (ع) و ملک الموت کشف الاسرار و عده الأبرار

حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا- از داهیهاى جان کندن یکى آنست که: ملک الموت را و اعوان وى را در وقت قبض روح بیند. اگر بنده مطیع بود بصورتى نیکو بود، و اگر عاصى بود بصورتى منکر. در خبر است که ابراهیم (ع) ملک الموت را گفت: خواهم که ترا در آن صورت …
ادامه ی نوشته دیدار حضرت ابراهیم (ع) و ملک الموت کشف الاسرار و عده الأبرار

دیدار حضرت سلیمان (ع) وملک الموت کشف الاسرار و عده الأبرار

سلیمان بن داود (ع) بر ملک الموت رسید، گفت: یا ملک الموت! چرا میان مردمان عدل نکنى؟ یکى را روزگارى فرا گذارى، و یکى را بزودى بجوانى میبرى؟ گفت: یا سلیمان! این کار بدست من نیست، و بر من جز فرمان بردارى نیست. صحیفه‏اى بمن دهند، نام هر یکى بر آن نبشته، و روزگار عمر …
ادامه ی نوشته دیدار حضرت سلیمان (ع) وملک الموت کشف الاسرار و عده الأبرار