بحث حضرت رسول اکرم(ص) با پیشوایان نصارى‏ در مورد عیسی پسر خدا

بیان آیه ۱ تا ۵ شأن نزول: کلبى، محمد بن اسحاق، ربیع بن انس میگویند: هشتاد و چند آیه از اول این سوره درباره طایفه ‏اى از نصاراى نجران نازل شده است. آنان شصت نفر سوار بودند که نزد رسول اکرم اسلام (ص) آمدند چهارده مرد از بزرگانشان بودند که در میان این چهارده نفر …
ادامه ی نوشته بحث حضرت رسول اکرم(ص) با پیشوایان نصارى‏ در مورد عیسی پسر خدا