نماز وسطى‏ _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

بیان نماز وسطى‏   حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاهِ الْوُسْطى‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ پس قول خداى تعالى: وَ الصَّلاهِ الْوُسْطى‏ یعنى نماز برتر و داراى فضیلت یا نماز متوسط یا معتدل که اشاره به مراتب عالیه از نمازها است نه این که اشاره به چیزى از نمازهاى عرضى باشد، و تفسیر آن به نماز …
ادامه ی نوشته نماز وسطى‏ _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»