ولىّ و نبىّ و رسول و امام‏ ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

تحقیق ولىّ و نبىّ و رسول و امام‏   و اگر بعد از فانى شدن خداوند او را به سبب عنایتش نگهداشت و بر او تفضّل نمود به صحو بعد از محو رساند در این صورت ولىّ خدا مى‏شود، و این ولایت روح نبوّت و رسالت است و مقدّم بر آن دو است. و این …
ادامه ی نوشته ولىّ و نبىّ و رسول و امام‏ ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»