ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره والشمس ۱ الی ۱۵

سوره و الشمس‏ (مکّى است) ۱۶- آیه است از نظر مکّى‏ها و مدنى الاوّل و ۱۵- آیه است از نظر دیگران، اختلاف آن در آیه (فعقروها) است که آیه است از قرائت مکّى و مدنى اوّل.     فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر (ص) روایت کرده که فرمود هر کس آن را قرائت …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره والشمس ۱ الی ۱۵