حکایت خواب حضرت یوسف (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

و ابتداء این قصّه آنست که یعقوب را دوازده پسر بود از دو حرّه و دو سریت، حرّه یکى لیّا بود بنت لایان بن لوط و دیگر خواهرش راحیل بنت لایان بن لوط، و یعقوب ایشان را هر دو بهم داشت و در شرع ایشان جمع میان دو خواهر روا بود تا بروزگار بعثت موسى …
ادامه ی نوشته حکایت خواب حضرت یوسف (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت به صحرا بردن حضرت یوسف (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

«إِنَّ أَبانا لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ» قیل فى خطاء من رأیه و جور من فعله، پدر ما راى خطا زد و در فعل جور کرد که در محبّت فرزندان راه عدل بگذاشت. و قیل: فى ضلال مبین اى فى غلظ من امر دنیاه، فانّا نقوم بامواله و مواشیه. برادران این سخن آن گه گفتند که خبر …
ادامه ی نوشته حکایت به صحرا بردن حضرت یوسف (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار