بیان عشق و مراتب آن و مراتب حبّ بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

بیان عشق‏[۷] و مراتب آن و مراتب حبّ‏ بدان که خلاف و شکّى نیست که زلیخا عاشق یوسف علیه السّلام شد،و تردّد و رفت و آمد او ناشى از محض شهوت حیوانى و سرکشى قوّه بهیمى نبوده، چنانچه کسانى که به حقایق الهى و صفات ربوبى آشنایى ندارند چنین سخنى بر زبان آورده ‏اند. چه …
ادامه ی نوشته بیان عشق و مراتب آن و مراتب حبّ بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

پادشاهی حضرت یوسف (ع)وازدواج با زلیخا کشف الاسرار و عده الأبرار

ابن عباس گفت چون آن یک سال بسر آمد ملک بفرمود تا شهر را آیین بستند و سراى ملک بیاراستند و تخت زرّین بجواهر مرصّع کرده بنهادند و یوسف را بر تخت نشاند بعد از آنک وى را خلعت گرانمایه پوشانید و تاج بر سر نهاد و مملکت مصر بوى تسلیم کرد و امیران و …
ادامه ی نوشته پادشاهی حضرت یوسف (ع)وازدواج با زلیخا کشف الاسرار و عده الأبرار

خلاصی حضرت یوسف (ع) از زندان کشف الاسرار و عده الأبرار

سبب خروجه رؤیا الملک- پس از آنک روزگار دراز یوسف در زندان بماند، سبب خلاص وى آن بود که ملک مصر خوابى دید، گفته‏اند که این ملک ایدر اظفیر است عزیز مصر. و قومى گفتند که ملک مصر است الریّان بن الولید که عزیز گماشته و کارگزار و خازن وى بود، «إِنِّی أَرى‏» اى رأیت …
ادامه ی نوشته خلاصی حضرت یوسف (ع) از زندان کشف الاسرار و عده الأبرار

مجلس زلیخای برای حضرت یوسف (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

«وَ قالَ نِسْوَهٌ» یقال نساء و نسوه و نسوان لا واحد لها من لفظها و المدینه ها هنا مدینه مصر، چون حدیث زلیخا در شهر مصر پراکنده شد، جماعتى زنان مصر زلیخا را ملامت کردند- گفته‏اند دوازده زن بودند از اکابر مملکت و گفته‏اند پنج بودند: امرأه السّاقى و امرأه الخبّاز و امرأه صاحب الدّواب …
ادامه ی نوشته مجلس زلیخای برای حضرت یوسف (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

به زندان افتادن حضرت یوسف(ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

آن زن چون از یوسف نومید شد، کس فرستاد بشوى خویش که گفت و گوى ما و قصّه ما با این غلام عبرانى در شهر پراکنده شده و ترسم که اگر چنان فرو گذارم زیادت شود این شنعت و این فضیحت، راى آنست که روزگارى او را بزندان برند تا این لائمه منقطع شود و …
ادامه ی نوشته به زندان افتادن حضرت یوسف(ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت خلوت کردن زلیخا باحضرت یوسف (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

«وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ» الاشدّ جمع شدّه مثل نعمه و انعم و الشدّه قوّه العقل و البدن، اى و لمّا بلغ منتهى اشتداد جسمه و قوّه عقله- میگوید آن گه که برسید بزور جوانى و قوّت خرد و آن بیست سال است بقول ضحاک و سى و سه سال بقول مجاهد و گفته‏ اند- اشدّ- …
ادامه ی نوشته حکایت خلوت کردن زلیخا باحضرت یوسف (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت ورود حضرت یوسف(ع)به مصر وخریدن ایشان کشف الاسرار و عده الأبرار

و گفته ‏اند آن شب که یوسف در مصرآرام گرفت، رود نیل عظیم گشت و فراخى طعام پدید آمد و نرخ وى بشکست و در شهر سخن پراکنده شد که مالک ذعر غلامى آورده که گویى از فرزندان ملوک است و از نسل انبیاء و این وفاء نیل و رخص طعام از یمن قدوم و برکت …
ادامه ی نوشته حکایت ورود حضرت یوسف(ع)به مصر وخریدن ایشان کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت خواب حضرت یوسف (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

و ابتداء این قصّه آنست که یعقوب را دوازده پسر بود از دو حرّه و دو سریت، حرّه یکى لیّا بود بنت لایان بن لوط و دیگر خواهرش راحیل بنت لایان بن لوط، و یعقوب ایشان را هر دو بهم داشت و در شرع ایشان جمع میان دو خواهر روا بود تا بروزگار بعثت موسى …
ادامه ی نوشته حکایت خواب حضرت یوسف (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت به صحرا بردن حضرت یوسف (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

«إِنَّ أَبانا لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ» قیل فى خطاء من رأیه و جور من فعله، پدر ما راى خطا زد و در فعل جور کرد که در محبّت فرزندان راه عدل بگذاشت. و قیل: فى ضلال مبین اى فى غلظ من امر دنیاه، فانّا نقوم بامواله و مواشیه. برادران این سخن آن گه گفتند که خبر …
ادامه ی نوشته حکایت به صحرا بردن حضرت یوسف (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار