پادشاهی حضرت یوسف (ع)وازدواج با زلیخا کشف الاسرار و عده الأبرار

ابن عباس گفت چون آن یک سال بسر آمد ملک بفرمود تا شهر را آیین بستند و سراى ملک بیاراستند و تخت زرّین بجواهر مرصّع کرده بنهادند و یوسف را بر تخت نشاند بعد از آنک وى را خلعت گرانمایه پوشانید و تاج بر سر نهاد و مملکت مصر بوى تسلیم کرد و امیران و …
ادامه ی نوشته پادشاهی حضرت یوسف (ع)وازدواج با زلیخا کشف الاسرار و عده الأبرار

خلاصی حضرت یوسف (ع) از زندان کشف الاسرار و عده الأبرار

سبب خروجه رؤیا الملک- پس از آنک روزگار دراز یوسف در زندان بماند، سبب خلاص وى آن بود که ملک مصر خوابى دید، گفته‏اند که این ملک ایدر اظفیر است عزیز مصر. و قومى گفتند که ملک مصر است الریّان بن الولید که عزیز گماشته و کارگزار و خازن وى بود، «إِنِّی أَرى‏» اى رأیت …
ادامه ی نوشته خلاصی حضرت یوسف (ع) از زندان کشف الاسرار و عده الأبرار

مجلس زلیخای برای حضرت یوسف (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

«وَ قالَ نِسْوَهٌ» یقال نساء و نسوه و نسوان لا واحد لها من لفظها و المدینه ها هنا مدینه مصر، چون حدیث زلیخا در شهر مصر پراکنده شد، جماعتى زنان مصر زلیخا را ملامت کردند- گفته‏اند دوازده زن بودند از اکابر مملکت و گفته‏اند پنج بودند: امرأه السّاقى و امرأه الخبّاز و امرأه صاحب الدّواب …
ادامه ی نوشته مجلس زلیخای برای حضرت یوسف (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت خلوت کردن زلیخا باحضرت یوسف (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

«وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ» الاشدّ جمع شدّه مثل نعمه و انعم و الشدّه قوّه العقل و البدن، اى و لمّا بلغ منتهى اشتداد جسمه و قوّه عقله- میگوید آن گه که برسید بزور جوانى و قوّت خرد و آن بیست سال است بقول ضحاک و سى و سه سال بقول مجاهد و گفته‏ اند- اشدّ- …
ادامه ی نوشته حکایت خلوت کردن زلیخا باحضرت یوسف (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت ورود حضرت یوسف(ع)به مصر وخریدن ایشان کشف الاسرار و عده الأبرار

و گفته ‏اند آن شب که یوسف در مصرآرام گرفت، رود نیل عظیم گشت و فراخى طعام پدید آمد و نرخ وى بشکست و در شهر سخن پراکنده شد که مالک ذعر غلامى آورده که گویى از فرزندان ملوک است و از نسل انبیاء و این وفاء نیل و رخص طعام از یمن قدوم و برکت …
ادامه ی نوشته حکایت ورود حضرت یوسف(ع)به مصر وخریدن ایشان کشف الاسرار و عده الأبرار